Завршена Сметка

Завршена сметка за 2023 год

За сметка бр.  903

Расходно конто Назив Износ:
401 Основни плати 14,940,242.00
402 Придонеси за социјално осигурување 5,809,350,00
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 521,879.00
423 Матријали и ситен инвентар 129,782.00
424 Поправки и тековно одржување /////////////
425 Други услуги 231,782.00
426 Други тековни расходи  40,000.00
Вкупно: 21,673,080.00