Календар за работа за црвен крст

Планирани активности Цели Реализатор Време на реализација Методи и постапки на реализација
Недела на борба против туберкулоза и други белодробни заболувања Заштита – превенција од белодробни заболувања Одговорен наставник септември  Едукативни предавања
Хигиената во ходниците, дворот и ВЦ-иња Подигање на свеста кај посетителите за одржување на хигиена во ходниците, дворот и ВЦ-иња Раководител на образовна група, Одговорен наставник oктомври/ноември Едукативни предавања, презентација
Украсување на училиштето во Новогодишен амбиент Новогодишен амбиент во училиштето Посетителите, Раководител на образовна група декември Организирање на работилници за изработка на новогодишни украси
Разговори со стручни лица- лекари за заштита од епидемиолошки заболувања Запознавање со начинот на лекување и превенција од епидемиолошки заболувања Одговорен наставник, Лекар јануари/февруари Едукативни предавања, презентација
Акции за чистење и средување на училишниот двор Подигање на свеста кај посетителите за средување на училишниот двор Посетителите, одговорен наставник март/април Спроведување акции за чистење и средување на училишниот двор
Предавања пред посетителите за:- Пушењето и здравјето

-Дрогата и последиците од нејзино користење

Запознавање со негативните последици од болестите на зависности – пушење и злоупотреба на дрога и опојни средства Раководител на образовна група мај/јуни Едукативни предавања, презентација