Вработени

 • Dиректор – Гултен Калоши

  Почитувани,

  Ви се обраќам со желба да отпочнеме успешна соработка.Основното училиште за возрасни А.С.Макаренко се наоѓа во Скопје, општина Чаир, на ул. Џон Кенеди бр.32.

  Училиштето е целосно опремено со потребните наставни средства и Ви нуди втора можност да го оформите своетоо сновно образование.

  Наставниците кои предаваат се со соодветен професионален профил и сите се обучени преку посебни семинари за работа со возрасни.

  Посетителите (учениците)во нашето училиште завршуваат две одделенија во една учебна година.

  Образованието  е бесплатно. По завршувањето на основното образование, учениците можатда го продолжат своето образование во средните училишта според своите желби и можности.

  Ак омеѓу Вас има заитересирани посетители кои сакаат да го оформат своето образование во нашето училиште, Ви стоиме на располагање да не контактирате на горе наведената адреса.

  Посакувам нашатасоработка д абиде од заемна корист, со цел да им се помогне на сите оние кои од различни причини не можат да учат воредовните училишта.

   

 •  

  Секретар – Бобан Рајевски

   

  Контакт  тел. 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

   

  • Опис на правила во врска со работата

  Училиштето е должно да обезбеди редовно, благовремено и потполно известување на барање на вработените во училиштето, родителите, учениците и сите други заинтересирани странки за работата на училиштето.

  За работата на училиштето и неговите органи вработените се информираат преку огласна табла.

   

 •  

  Педагог – Armen Selmani

   

  Контакт  тел. 02/2622-478

  e-mail- a.s.makarenko@hotmail.com

   

  „На сите луѓе  во животот им се даде втора шанса, така што сите граѓани кои поради различни причини ја прекина   основно образобание  и  изразуваат желба и интерес  да завршиат основно училиште, втора шанса да го продолжите во  нашето училиште “

 • biblioteka

   

  Основното училиште за возрасни “А. С. Макаренко”- Скопје има богат фонд на книги, над 3.000 книги. Фондот е дистрибуирал до учениците и наставниците, и се состои од голем број на дела на фикцијата, едукативна литература, учебници, списанија …

  Во прилог на книги, библиотека има пристап до интернет и има збирка на CD  и современи наставни средства кои можат да се користат во извршувањето на мултимедијални и интердисциплинарната настава .

  За нашите книги се грижи во нашата библиотека

  Ѓултен Калоши

 •  

  Ред.бр. Презиме и име Предмет
  1. Бакиу Мустафа математика
  2. Фуга Менду ОТП
  3. Чајљани Локман историја
  4. Нуредини Кенан хемија
  5. Матиќ Марта одделенска настава
  6. Стајоноска Тања одделенска настава
  7. Тркопски Горан математика
  8. Зеќирович Сенад географија
  9. Костадиноска Анета одделенска настава
  10. Божарова Тања одделенска настава
  11. Хоџа Ардиан албански јазик
  12. Јовановска Наташа одделенска настава
  13. Цветковска Адријана одделенска настава
  14. Каевска Оливера македонски јазик
  15. Ридван Зеќири Англиски јазик
  16. Топојани Зулфи математика
  17. Газменд Исмани албански јазик
  18. Николовски Роберт македонски јазик
  19. Станакиевска Сузана математика
  20. Фуга Јонуз ОТП
  21. Сандра Миладинова математика
  22 Сузана Мишковска хемија
  23 Соколовска Лариса одделенска настава
  24 Младеновски Зоран историја
  25 Мишковски Вангел одделенска настава
  26 Лазаровска Зорица македонски јазик
  27 Вјолца Реџепи биологија
  28 Ризвановиќ Џенан биологија
  29 Артан Агуши ЕСАРУ
  30 Блерата Лимани географија
  31 Стафанија Јовевска англиски јазик
  32 Љуљјета Имери оделенска настава
  33 Арбен Алији информатока
  34 Раде Младеновски информаѕика
  35 Сумеја Синани одделенска настава
  36 Исмаиљ Бафјари Помошник директор

   


 • Ред.бр. Презиме и име Должност
  1. Топојани Сали Џемиле Администратор-благајник
  2. Ариан Јашари Хаус мајстор
  3. Давиновска Снежана Хигиеничар
  4. Хоруни Емине Хигиеничар
  5. Илиевски Милош Хигиеничар
  6. Курти Џелајдин Хигиеничар
  7. Махмуд Гулер Хигиеничар