Настава


 • Редовна настава

  За основно образование на адолецентите (од 15 до 24 години) преку редовна настава

   

  Образовни  години I II III IV  
  Образовни  циклуси 1 2 3 4 5 6 7 8  
  Наставни предметиI.Задолжителна настава Неделен и годишен фонд часови по образовни циклуси
  Г – Н Г – Н Г – Н Г – Н Вкупно
  1.Мајчин јазик, 108/6 108/6 108/6 108/6 90/5 90/5 90/5 90/5 792
  2.Македонски јазик за посителите  на заедниците нивниот мајчин јазик; албански, турски, српски     36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 216
  3.Странски јазик         54/3 54/3 36/2 36/2 180
  4.Математика 90/5 90/5 90/5 90/5 72/4 72/4 72/4 72/4 648
  5.Природа     36/2 36/2         72
  6.Општество     36/2 36/2         72
  7.Музичка,ликовна,физичка и техничка култура  36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 288
  8.Биологија         18/1 18/1 36/2 36/2 108
  9.Географија         18/1 18/1 36/2 36/2 108
  10.Историја         36/2 36/2 36/2 36/2 144
  11.Физика             54/3 54/3 108
  12.Хемија             54/3 54/3 108
  Вкупно часови 468 684 720 972 2844
  Број на предмети 3 6 8 10
  II.Изборна настава Г – Н Г – Н Г – Н Г – Н Вкупно
  Работа со компјутер
  Информатика
  36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 288
  III.Факултативна настава Г – Н Г – Н Г – Н Г – Н Вкупно
  Ромски, влашки, српски 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36
  Дополнителна и додатна настава 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36
  Час на оделенска заедница 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36
                               

   Под редовна настава се подразбира секојдневно, редовно посетување на настава од страна на посетителите, каде што воспитно-наставниот процес се реализира по специјални програми за возрасни и тоа:

  • Редовна настава за адолесценти од 15 до 24 години;

   

  Воспитно – наставниот процес, наставата се реализира во една смена – попладне.

  Почетокот на наставата e различен во скоро сите подрачни центри, што е условено од многу фактори, како што се:

  • работното време на посетителите ;
  • завршетокот на наставата во матичните училишта ;
  • режимот на функционирање посебните услови (КПД Идризово)
  • можностите на посетителите да се ослободат од секојдневните обврски.

   

  Поради развиеноста на Училиштето и ангажираноста на воспитно-образовниот кадар во повеќе центри , наставата е организирана во блок-часови.

  Еден блок часови трае 75 минути.

 • Подготвителна настава

  За основно образование преку подготвителна настава

   

  Образовни  години I II III IV  
  Образовни  циклуси 1 2 3 4 5 6 7 8  
  Наставни предметиI.Задолжителна настава Неделен и годишен фонд часови по образовни циклуси
  Г – Н Г – Н Г – Н Г – Н Вкупно
  1.Мајчин јазик,         21/1 21/1 21/1 21/1 84
  2.Македонски јазик за посителите  на заедниците нивниот мајчин јазик; албански, турски, српски         13/1 13/1 10/1 10/1 46
  3.Странски јазик         10/1 10/1 10/1 10/1 40
  4.Математика         20/1 20/1 15/1 15/1 70
  5.Биологија         6/1 6/1 10/1 10/1 32
  6.Географија         6/1 6/1 5/1 5/1 22
  7.Историја         6/1 6/1 9/1 9/1 30
  8.Физика             10/1 10/1 20
  9.Хемија             10/1 10/1 20
  Вкупно часови     164 200 364 
  Број на предмети     7 9
                               

   

   

  • Подготвителна настава за возрасни над 24 години

   

  Под подготвителна настава се подразбира посетување на настава со скратен фонд на часови. Подготвителната настава се одвива во неопределено време и може во зависност од нередовното доаѓање на кандидатот да трае и подолг период.

  Наставата се организира во договор со наставникот по определен предмет, со одреден распоред, со тоа што, кандидатот, дадениот материјал треба да го усвои за да продолжи понатаму да напредува. Оценувањето се врши  по завршувањето и усвојувањето на материјалот по дадените предмети.Посетителите полагаат испит пред тричлена комисија за секој предмет подинечно. Сведителствата се издаваат кога кандидатот ќе биде оценет по сите предмети, на грај на учебната година.


 • Испитна сесија

   

  ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВАЗА ВОЗРАСНИ

  III  (година )

   Ноемвриска сесија 

   

  • Географија – 12  часа
  • Биологија –  12   часа
  • Историја –   12    часа

   

  Јануарска сесија

  • Англиски јазик – -20 часа
  • Македонски jазик – 42 – 26 часа
  • Албански jазик – 42 часа
  • Математика -40 часа

   

  IV   (година )

   Aприлска сесија

  • Географија -10 часа
  • Физика –20 часа
  • Хемија -20 часа
  • Биологија – 20  часа
  • Историја –    18   часа

   

  Јунска сесија –

  • Англиски јазик – 20 часа
  • Македонски јазик – 42  -20часа
  • Албански азик – 42часа
  • Математика – 40 часа

    

 • Стручен актив

   

   

   

  ОУ ЗА ВОЗРАСНИ ”А.С. МАКАРЕНКО” –  СКОПЈЕ

  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН АКТИВ  НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

   

   

  Планирани активности Цели    Реализатор   Време на реализација Методи и постапки на реализација
  Изработка на Годишна програма за работа на Стручниот актив на одделенска настава.   Да се изберат теми за обработување кои се најкорисни за сите наставници, теми од кои наставниците имаат најмногу потреба во својата работа сите одделенски наставници, педагог, директор, одговерен наставник на струцен актив VIII групна работа, индивидуална работа
  Планирање на наставата преку примена на ИКТ  Да се подобри квалитетот на планирањето преку примена  на ИКТ сите одделенски наставници IX-X групна работа, индивидуална работа во зависност од потребите на наставниците
  Изработка на инструменти за следењето и напредувањето на посетителите  Квалитетно и реално согледување на напредувањето на посетителите одделенски наставници, педагог XI-XII групна работа, индивидуална работа
  Полугодишен извештај за успехот на посетителите  и реализација на дополнителна настава  Разгледување на постигнатите резултати на посетителите  во првото полугодие  и утврдување мерки за нивно подобрување одделенски наставници, педагог I-II групна работа, индивидуална работа
  Промоција на мултикултурализам и меѓуетничка толеранција  Дружење, соработка, почитување на различностите, јакнење на меѓуетничките односи сите вреботени наставници, директор, педагог и посетителите III-IV групна работа, индивидуална работа 
  Извештај од оджаните обуки и семинари и годишен извештај за успехот на посетителите. Унапредување на квалитетот на наставата и стручно усовршување на наставниците, разгледување на постигнатите резултати на крајот на учебната година  одделенски наставници, педагог V-VI групна работа, индивидуална работа

   

  СТРУЧЕН АКТИВ НА ЈАЗИЧАРИ

   (Македонски,Албански и Англиски јазик)

   

  Планирани активности Цели Реализатор Време на реализација Методи и постапки зареализација
  Разгледување на наставните планови и програми како и тематско-процесните планирања,и евентуални измени и дополнувања . Договор за изработка на годишните програми  и  тематско – процесни планирања по соодвет. наставни предмети. Сите наставни-ци од Активот.  VIII Следење  и  примена  на       сите современи методи при изработкана програмите.
  Разгледување на еко-стандардите и нивно интегрирање во наставните планирања.  Договор за израб.еко-стандарди со точки на акција и нивно интегрирање восоодветните предмети Сите наставни-ци од Активот.  IX-X Следење  и  примена  на       сите современи методи при изработкана програмите.
  Оспособување на наставниците за практична примена на методите на активна настава при реализација на наставните содржини. Предавање :1.Воспитната  работа во  современо  училиште .2.Практичен час во III год.3.Дискусија по одрж.   час. Наставницитепо јазик иПедагог  XI-XII Примена на  современи методи и средства заработа.
  Активно учење и интерактивна настава.Примена на активното учење во наставата по македонски јазик. ПредавањеПрактичен приказ  со примена   на  активно учење по македонски јазик за IV год. Наставник по македонски јазик;  I-II Примена на  современи методи и форми  во  рабо-тата . 
  Активно учење и интерактивна настава.Примена на активното учење во наставата по албански јазик. ПредавањеПрактичен приказ  со примена   на  активно учење по албански јазик за IV год. Наставник по албански јазик;  III-IV Примена на  современи методи и форми  во  рабо-тата . 
  Активно учење и интерактивна настава.Примена на активното учење во наставата по англиски јазик.  ПредавањеПрактичен приказ  со примена   на  активно учење по англиски јазик за IV год.  Наставник по англиски јазик;  V-VI Примена на  современи методи и форми  во  рабо-тата . 

   

   

  Актив на наставниците по математика, физика и ОТП

   

  Планирани активности Цели Реализатор Време на реализација Методи на постапки на реализација 
  Изработка на Годишна програма за работа на Стручниот актив на предметната настава. Да се изберат теми за обработување кои се најкорисни за сите наставници, теми од кои наставниците имаат најмногу потреба во својата работа. Сите предметни наставници, директор, педагог, одговорен наставник на стручен актив VIII Групна работа, индивидуална работа.
  Планирање на наставата преку примена на ИКТ. Да се подобри квалитетот на планирањето преку примена на ИКТ Сите предметни наставници. IXXII Групна работа, индивидуална работа во зависност од потребите на наставниците.
  Изработка на инструменти за следењето и напредувањето на посетителите. Квалитетно и реално согледување на напредувањто на посетителите. Предметни наставници, педагог. XIXIII Гупна работа. Индивидуална работа.

   

  Полугодишен извештај за успехот на посетителите и реализација на дополнителна настава. Разгледување на постигнатите резултати на посетителите во првото полугодие во учебната и утврдување мерки за нивното подобрување. Предметни наставници, педагог III Групна работа, индивидуална работа
  Промена на мултикултурализам и меЃуетничка толеранција. Дружење соработка, почитување на различностите, јакнење на меѓуетничките односи.  Сите вработени наставници. Дирецтор, педагог и посетителите. IIIIV Групна работа, индивидуална работа
  ИзвеШтај од одржаните обуки и семинари и годиШен извеШтај за успехот на посетителите . Унапредување на квалитетот на наставата и стручно усовршување на наставниците, разгледување на постигнатите резултати на крајот на учебната година. Предметни наставници, педагог VVI Групна работа, индивидуална работа

   

   

   

   

  Актив на наставници по биологија и хемија

   

  Планирани активности Цели Реализатор Време на реализација Методи на постапки на реализација
  Изработка на годишна програмаза работа на Стручниот актив напредметна настава. Да се изберат теми за обработу-вање кои се најкорисни за сите наставници,теми од кои наставниците имаат најмногу потреба во својата работа Сите предметни наставници,Директорпедагог,одговорен наставник на стручен актив   VIII Групна работа,индивидуална работа
  Планирање на наставата преку примена на ИКТ Да се подобри квалитетот на планирањето преку примена на ИКТ Сите предметни наставници IX-XII Групна работа,индивидуална работа во зависност од потребите на наставниците
  Изработка на инструменти за следењето и напредувањето на посетителите Квалитетно и реално согледување на напредувањето на посетителите Предметни наставници,педагог XI-XII  Групна работа,индивидуална работа
  Полугодишен извештај за успехот на посетителите  и реализација на дополнителна настава Разгледување на постигнатите резултати на посетителите во првото полугодие и утврдување мерки за нивно подобрување Предметни наставници,педагог I-II Групна работа,индивидуална работа
  Промена на мултикултурализам и меѓуетничка толеранција Дружење,соработка,почитување на различностите,јакнење на меѓуетни-чките односи Сите вработени наставници,Директор,педагог и посетителите III-IV Групна работа,Индивидуална работа
  Извештај од одржаните обуки и семинари и годишен извештај за успехот на посетителите. Унапредување на квалитетот на наставата и стручно усовршување на наставниците,разгледување на постигнатите резултати на крајот на учебната година  Предметни наставници,педагог V-VI Групна работа,индивидуална работа 

   

   

   

  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН АКТИВ  НА НАСТАВНИОТ КАДАР ПО ГЕОГРАФИЈА И ИСТОРИЈА

   

  Планирани активности  Цели    Реализатор Време на реализација Методи и постапки на реализација 
  Изработка на Годишна програма за работа на Стручниот актив на наставнот кадар по географија и историја.   Да се изберат теми за обработување кои се најкорисни за сите наставници, теми од кои наставниците имаат најмногу потреба во својата работа сите по историја и географија наставници, педагог, директор, одговерен наставник на струцен актив VII групна работа, индивидуална работа
  Планирање на наставата преку примена на ИКТ  Да се подобри квалитетот на планирањето преку примена  на ИКТ Сите наставници по географија и историја IX-X групна работа, индивидуална работа во зависност од потребите на наставниците
  Изработка на инструменти за следењето и напредувањето на посетителите  Квалитетно и реално согледување на напредувањето на посетителите Сите наставници по географија и историја XI-XII  групна работа, индивидуална работа
  Полугодишен извештај за успехот на посетителите  и реализација на дополнителна настава  Разгледување на постигнатите резултати на посетителите  во првото полугодие  и утврдување мерки за нивно подобрување Сите наставници по географија и историја, педагог I-II групна работа, индивидуална работа
  Промоција на мултикултурализам и меѓуетничка толеранција Дружење, соработка, почитување на различностите, јакнење на меѓуетничките односи сите вреботени наставници, директор, педагог и посетителите III-IV групна работа, индивидуална работа
  Извештај од оджаните обуки и семинари и годишен извештај за успехот на посетителите. Унапреување на квалитетот на наставата и стручно усовршување на наставниците, разгледување на постигнатите резултати на крајот на учебната година Сите наставници по географија и историја, педагог V-VI групна работа, индивидуална работа