Финансиски план

 

 

 

Финансиски  план на ОУ за возрасни ,,А.С.Макаренко,,-Скопје за сметка за буџетски приходи за 2023 год

На сметка бр.  903

 

  Назив Расходно конто Барани
1 Основни  Плати- Други вработени 401130    
2 Персонален данок на доход од плата 401310    
  Основни плати 401 18.000.000  
1 Основни Придонеси за PIO 402110    
2 Основни  придонеси за  здраство 402210    
3 Основен Придонес за професионално заболување 402220    
4 Основни придонеси до Агенција за вработување 402310    
  Придонеси за социјално осигурување 402 9.600.000  
1 Електрична енергија 421110 1.000.000  
2 Водовод и Канализација 421120 400.000  
3 Ѓубретарина 421130 200.000  
4 Дрвја 421220 300.000  
5 Други материали за греење 421290 100.000  
6 Пошта 421310 30.000  
7 Телефон и телефакс 421320 100.000  
8 Други трошоци за комуникација 421390 60.000  
9 Горива и масла 421410 100.000  
  Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 421 2.290.000  
1 Канцелариски матриали 423110 60.000  
2 Списанија, весници и други изданија зa користење од страна на  вработенита 423120 60.000  
3 Други административни матријали 423190 60.000  
4 Материјали за АОП 421210 60.000  
5 Унифоми 423310 60.000  
6 Други медицински материјали 423590 60.000  
7 Наставно-Образевни помагал 423610 60.000  
8 Училишни материјали 423620 60.000  
9 Средства за одржување  на хигиена 423710 60.000  
10 Матријали зa разни поправки 423720 60.000  
11 Ситен инвентар 423810 60.000  
12 Други Матриали 423990 60.000  
  Матријали и ситен инвертар 423 720.000  
1 Одрж.на зграда 424210 60.000  
2 Услуги за обезбедување на објекти 424220 60.000  
3 Дезинфекција, дезисекција и деритазиција 424230 60.000  
4 Поправки и  одржување на мебел 424410 60.000  
5 Поправки и  одржување на софтверска и хардверска опрема 424420 60.000  
6 Поправка и одржување на машини 424430 60.000  
7 Поправки и  одржување на друга опрема 424440 60.000  
8 Одржување на други зелени површини 424590 60.000  
  Поправки и тековно одржување 424 480.000  
1 Изнајмување на канцелариски простор 425110 60.000  
2 Изнајмување на магацински простор 425120 60.000  
3 Иазнајмување на канцелариска опрема 425140 60.000  
4 Правни услуги 425310 60.000  
5 Плаќања за здраствени организации од Министерство за здраство 425410 60.000  
6 Други здраствени услуги 425490 60.000  
7 Обука за техничка култура 425710 60.000  
8 Услуги за развој на наставниот план и програма 425720 60.000  
9 Инструктори на кратки курсеви 425730 60.000  
10 Дополнителни активности 425740 60.000  
11 Услуги  за  vonu~ili{ni образовни активности 425750 60.000  
12 Превозни услуги во образованието 425760 60.000  
13 Преведувачи 425910 60.000  
14 Услуги за копирање, печатење и издавање 425920 60.000  
15 Други договорни услуги 425990 1.000.000  
  Договорни услуги 425 1.840.000  
1 Расходи за репрезентаци 426210 60.000  
2 Семинари и коверенции 426310 60.000  
3 Објавување на огласи 426410 60.000  
  Други тековни расходи 426 180.000  
1 Купување на канцелариски мебел 483110 60.000  
2 Купување на училишен мебел 483120 60.000  
3 Купување на друг мабел 483190 60.000  
  Купување на мебел 483 180.000  
Вкупно: 33.290.000