Информатор

И Н Ф О Р М А Т О Р

За работа на Основно училиште за возрасни

АНТОН СЕМЈОНОВИЧ – МАКАРЕНКО

Скопје

Информатор е основан врз основа на  Закон за основно образование, Закон за образование на возрасни, и правилници за работа.Информатор е издаден од страна на Основно училиште за возрасни „Антон Семјонович– Чаир-СкопјеОдговорно лице е директорот на училиште : Г-дин,Hazbi Topojani 

Содржина :

 • Основни информации за работата на Основно училиште за возрасни А.С.Макаренко“-Скопје
 • Структура
 • Училишен одбор
 • Директор на училиште
 • Опис на правила во врска  со работата
 • Список на барани информации
 • Прописи според кои работи училиштето
 • Архивирање

 

 • Основни информации за работа на Основно училиште за возрасни АС.Макаренко-Скопје

Адреса : ул.Џон Кенеди бр.32

Општина Чаир , град Скопје

Е-mail.: a.s.makarenko@hotmail.com

 

 • Структура

Управен орган  е : Училишен Одбор

Раководен орган :Директор на училиште

Стручен соработник : Помошник директор, училишен педагог, библиотекар

Наставен кадар :Наставници од одделенска  и предметна настава

Администрација: Секретар

Технички персонал :Хигиеничари и хаусмајстор

 • Прописи според кои работи училиштето

Закони:

1.Закон за основно образование

2.Закон за образование на возрасни

3.Правилници

Врз.член 27 од Законот за основно образование  (сл.Весник на РМ бр.44/95 и 21/96 )

4.Статут на училиштето

5.Кодекс на училиштето

6.Годишна програма за работа на училиштето

7.Развоен План на училиштето

 • Архивирање

Сите предмети се архивираат. Податоците и документите класифицирани како деловна тајна се чуваат во посебно определена просторија, нив ги чува и со нив ракува вработен овластен од директорот на училиштето, со посебно решение.

             Заверувањето, архивирањето, уништувањето на материјалите кои претставуваат деловна тајна го извршува директорот на училиштето по наредба на надлежен орган.

             Оддавањето на деловната тајна претставува тешка повреда на работната должност.