Мисија и визија

Мисија  –

Образованието е клуч за излез од сиромаштија, адаптација и интерграција во опшстевниот живот“

 

Мисијата на Основното училиште за возрасни „А.С.Макаренко“е да едуцираме и образуваме ученици  преку  редовна и подготвителна настава  во  една атмосфера  каде стучниот кадар се грижи сите што немат завршено основно образование тоа да го завршат и да се спремат за подобар живот. Посетителите од консултативна и редовна настава можат да стекнат  потребни знаења и вештини за да бидат конкурентни на пазарот на трудот.

Всушност се отсликани и клучните цели за подобрување  на квалитетот на наставата и подобри услови за работа,низ еден процес на постојан развој и вложен континуиран напор на сите субјекти.

Училиштето го поддржува професионалниот развој на наставниот кадар и обезбедува еднакви  можности за развој и образование  на учениците.      

Вградува норми за  меѓусебно почитување и однесување со изградени јасни ставови за прифаќање на предизвиците што ни ги  носи современиот ритам на живеење.

 

Слоган: „Доживотно учење

Слогани

  • Образование за сите…..
  • Обука на младите и возрасните за подобар живот
  • Учење од раѓење до крајот на живот
  • Со квалитет и посветеност до врни резултати за подобро утре..

Визија

Се стремиме училиштето да биде пријатно место во кое учениците – посетителите  ќе стекнуват не само знаења,туку и вештини,  умеења ,навики и ставови „

Работиме на тоа училиштето да биде место каде учениците,посетителите  успешно ќе се едуцираат, место каде ќе се следат и вреднуваат ученичките знаења според квалитетот.

Предност е јакнење на чувството на демократијата во работењето, вработените да учествуваат во донесувањето на одлуки, решавање на одредени проблеми и понесување одговорност.

Се  стремиме училиштето да биде  и пријатна средина  во која учениците ќе стекнуваат  не само квалитетни знаења, туку и умеења навики и ставови, средина на заемна  соработка со родителите и локалната средина,образовна установа со висок професионален  однос на наставниот кадар.