Regjistrimi i nxënësve

Dokumentet e nevojëshme për regjistrim:

  • Çertifikata e lindjes
  • Leternjoftimi
  • Dëftesë për kryerjen e klasës së fundit
  • Shkollim për të rritur – më të rinj se 15 vjet mendim nga  shërbimit professional I shkollës

 

Afatet kryesore për regjistrim:

I- Maj

II- Janar-Shkurt

Regjistrimi zgjatë gjatë gjithë vitit në administraten shkollore dhe në gjitha qendrat periferike .