Plani dhe programi i kryqit kuq

 

Aktivitetet e planifikuara Qëllimet Realizimi Koha e realizimit Metodat dhe procedurat e realizimit
Java e luftës kundër tuberkulozes dhe sëmundjeve të tjera të mushkërive të bardha Mbrojtje- parandalim nga sëmundjet e mushkërive të bardha Mësuesi përgjegjës shtator Ligjërataedukative
Higjiena në korridoret, oborrin dhe tualetet Ngritja e vetëdijes tek vizitorët për mbajtje të higjienës në korridoret oborrin dhe tualetet Udhëheqës i grupit arsimor,Mësuesi përgjegjës tetor/nëntor Ligjërata dhe prezantimeedukative,

 

Zbukurimi i shkollës në ambient festiv për Vitin e Ri Ambienti festiv për Vitin e Ri në shkollë Vizitorët,Udhëheqës i grupit arsimor dhjetor Organizimi i punëtorive për përpunimin e zbukurimeve për Vitin e Ri
Bisedime me personat profesionalë- mjek për mbrojtje nga sëmundjet e epidemisë Njohja me mënyrën e mjekimit dhe parandalimet nga sëmundjet e epidemisë Mësuesi përgjegjës,Mjek janar/shkurt Ligjërata dhe prezantimeedukative,

 

Aksione për pastrimin dhe rregullimin e oborrit të shkollës Ngritja e vetëdijes tek vizitorët për rregullimin e oborrit të shkollës Vizitorët, mësuesi përgjegjës mars/prill Zbatimi i aksioneve për pastrim dhe rregullim të oborrit të shkollës
Ligjërata para vizitorëve për:- Pirjen e duhanit dhe shëndetin

– Për drogën dhe pasojat nga shfrytëzimi i saj

Njohja me pasojat negative nga sëmundjet–e varshmërisë- pirja e duhanit dhe keqpërdorimi i drogës dhe mjetet dehëse Udhëheqës i grupit arsimor maj/qershor Ligjërata dhe prezantime edukative,