Qendrat arsimore

Pasqyrë e formimit të grupeve arsimore dhe grupeve mësimore nëpër qendra

Shkolla punon  në keto qendra :

 Qendrat Lloji i mësimit ,numëri dhe lloji viteve arsimore Vitet arsimore gjithsej
Mësimi i rregullt Mësimi përgaditor -konsultativ
I-II III IV III-IV
1.Shkolla qendrore 1 1 1 1 4
2. Маxhari 2 1 1 / 4
3.Shuto Orizare  2 1 1 /  4
4. Liria 1 1 2 1 5
5. Studenican / 1 1 / 2
6. Haracine / 1 1 / 2
7.QK-Idrizovë 1 1 1 / 3
8.Ilinden 1 / / / 1
9.Draçev 1 1 1 / 3
Gjithsej: 9 8 9  2  28
Gjithsej: 26

 

Për kushtet e tjera materiale dhe teknike në të cilat punon sholla.

Këtë vit shkollor do të punohet sipas parimit organizues si vijon:

  1. Shkolla qendrore, me lokale administrative dhe ndihmëse, do të punojë me 3 grupe arsimore të rregullta dhe me 1 grup arsimor të përgatitjes së mësimit. Qendra disponon me 3 mësojtore me 180 m2, zyrë për drejtor, sekretar dhe pedagog, me 29 m2, zyrë për arsimtarë me 25 m2, lokal për vendosjen e druve për nxehje 50 m2, vend për dokumentet dhe arkivin me 15 m2. Marrë në përgjithësi qendra i plotëson të gjitha kushtet pedagogjike për mbajtjen normale të procesit edukativ – mësimor. Mësimi zhvillohet në dy turne prej orës12 dhe prej15.
  2. Qendra rajonale Maxhari, do të punojë me 3 grupe arsimore me mësim të rregullt. Mësimi do të mbahet në dy turne edhe atë prej orës 13 – 15 dhe prej  orës 15 – 18.
  3. Qendra rajonale SHPD Idrizovë do të punojë në Burgun qendror të Idrizovës. Mësimi është i rregullt. Procesi edukativ – arsimor realizohet me një regjim të veçantë. Në qendër do të punojnë 3 grupe arsimore. Kushtet për mbajtjen e mësimit janë normale, mungojnë kabinetet dhe punëtorit. Mësimi fillon jo më vonë se në orën 11.
  4. Qendra rajonale Liria do të punojë në lokalet e SH.F. “Liria” ku mësimi do të zhvillohet në 4 grupe arsimore me mësim të rregullt dhe me një grup të përgatitjes së mësimit. Kushtet e punës janë normale. Mësimi fillon varësisht nga mbarimi i mësimit të rregullt në shkollë, por jo më vonë se në orën 18.
  5.  Qendra rajonale në Haraçin do të punojë në lokalet e SH.F. ” Gjergj Kastriot Skënderbeu” me dy grupe arsimore. Kushtet e punës janë normale. Mësimi fillon varësisht nga mbarimi i mësimit të rregullt në shkollë, por jo më vonë se në orën 17:30.
  6.  Qendra rajonale në Studeniçan do të punojë në lokalet e SH.F “N.Frashëri” me dy grupe arsimore. Kushtet e punës janë të mira. Mësimi zhvillohet në orët e pasditës dhe jo më vonë se në orën 17.30
  7. .Qendra rajonale Shuto Orizare do të punojë në lokalet e SHFK “Vlleyerit  Ramiz-Hamit” me 4 grupe. Kushtet e punës janë normale dhe i plotësojnë të gjitha kriteret. Mësimi  fillon prej orën 17.
  8.   Qendra rajonale Ilinden ,punon me 3 grupe arsimore  nga ky vit shkollor  për shkak të interesit të madhë  për mbarimin e shkolles fillore .Mësimi zhvillohet na shkollën fillore Goce Dellçev në fsht.Belinbegovo  me fillim në ora 13
  9. Qendra rajonale Draçev, punon me 3 grupe arsimore mesimi zhvillohet në SHFK”Rajko Zhinzifov ” komuna Kisela Voda mësimi fillon prej ores 14.00-16.00.