Llogaria përfundimtare

 

Llogaria përfundimtare për vitin 2022

Për llogarin nr.  903

Zëri Emri i llogaris Shuma:
401 Pagat bazë 13,962,459.00
402 Kontribute për sigurim social 5,429,864.00
421 Shërbime komunale, ngrohje, komunikim dhe transport 410,000.00
423 Materiale dhe inventar i imët 243,693.00
424 Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme 312,000.00
425 Shërbime kontraktuese 383,350.00
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse  
  Gjithësej: 20,747,366.00