Llogaria përfundimtare

Llogaria përfundimtare për vitin 2016

Për llogarin nr.  903

Zëri Emri i llogaris Shuma:
401 Pagat bazë 10.014.903,00
402 Kontribute për sigurim social 3.709.200,00
421 Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 471.727,00
423 Materiale dhe inventar i imët 112.766.00
424 Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme 88.314,00
425 Shërbime kontraktuese 565.984,00
426 Shpenzime të tjera rrjedhëse
Gjithësej: 14.962.894,00