Mësimi

 • Mësimi i rregullt

  Mësimi i rregullt, arsim fillor për adoleshentë ( nga 15 deri 24 vite)

  Vitet arsimore I II III IV  
  Ciklet arsimore 1 2 3 4 5 6 7 8
  Lëndët mësimoreI.Mësimi i obligueshëm Fondi javor dhe vjetorë i orëve nëpër ciklet arsimore
  V – J V – J V – J V – J gjithësej
  1.Gjuhë amtare 108/6 108/6 108/6 108/6 90/5 90/5 90/5 90/5 792
  2.Gjuhë maqedone për bashkësitë 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 216
  3.Gjuhë e huaj 54/3 54/3 36/2 36/2 180
  4.Маtematikë 90/5 90/5 90/5 90/5 72/4 72/4 72/4 72/4 648
  5.Natyra 36/2 36/2 72
  6.Shoqëria 36/2 36/2 72
  7.Мuzika,Arti figurativ,arsim fizikë.shëndetsor 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 288
  8.Biologjia 18/1 18/1 36/2 36/2 108
  9.Gjeografija 18/1 18/1 36/2 36/2 108
  10.Historia 36/2 36/2 36/2 36/2 144
  11.Fizika 54/3 54/3 108
  12.Kimia 54/3 54/3 108
  Gjithësej nr.orëve 468 684 720 972 2844
  Nr.i lëndëve 3 6 8 10
  II.Mësimi zgjedhor V – J V – J V – J V – J gjithësej
  Puna me kompjuter
  Informatik
  36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 36/2 288
  III.Mësim Fakultativ V – J V – J V – J V – J gjithësej
  Rome, Vllahe, sërbe 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36
  Mësim plotësues dhe shtuesë 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36
  Ora e bashkësisë së klasës 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 18/1 144
  36 36 36 36

   

  Me mësim të rregult nënkuptojmë

  Me mësim të rregullt kuptojmë; ndjekjen e rregullt të mësimit, çdo ditë nga ana e atyre që e ndjekin mësimin ku realizimi i procesit edukativ – arsimor realizohet sipas programeve speciale për të rritur.

  • Mësim i rregullt për adoleshent prej 15 deri 24vjeçar.
  • Mësim i rregullt për të rritur mbi 24 vjeçar.

   

  • Mësimi i rregullt për adoleshent 15 deri 24 vite ;

   

  Procesi edukativo arsimor ,mësimi realizohet  në një ndërrim edhe atë mbasë dite

  Fillimi i mësimit ndryshon thuaj se në të gjitha qendrat regjionale, sepse janë të kushtëzuar nga shumë faktorë, siç janë:

   

  –     koha e punës së ndjekësve ;

  –     mbarimi i mësimit në shkollat amë ;

  –     funksionimi i regjimeve të kushteve të posaçme (SHRD Idrizovë )

  –     nxënësit që ndjekin mësimin të jenë të liruar nga obligimet e ditës.

   

  Për shkak të zhvillimit të shkollës dhe të angazhimit të kuadrit edukativ – arsimor në shumë qendra, mësimi organizohet në bllok-orë.

  Një bllok orë zgjat 75 minuta.

 • Mësimi konsultativ

  Për mësim përgatitor- Konsultativ

  Vitet arsimore I II III IV  
  Ciklet arsimore 1 2 3 4 5 6 7 8
  Lëndët mësimoreI.Lëndët oblikative Fondi vjetor dhe javor i orëve nëpër ciklet arsimore
  V – J V – J V – J V – J Gjithsej
  1.Gjuha amtare, 21/1 21/1 21/1 21/1 84
  2.Gjuha maqedone, për përcjellësit e bashkësive ku gjuha e tyre amtare është; shqipe, turke, serbe 13/1 13/1 10/1 10/1 46
  3.Gjuha e huaj 10/1 10/1 10/1 10/1 40
  4.Matematika 20/1 20/1 15/1 15/1 70
  5.Biologjia 6/1 6/1 10/1 10/1 32
  6.Gjeografia 6/1 6/1 5/1 5/1 22
  7.Historia 6/1 6/1 9/1 9/1 30
  8.Fizika 10/1 10/1 20
  9.Kimia 10/1 10/1 20
  Orët gjithsej 164 200 364
  Numri i lëndëve 7 9
  • Mësimi përgaditor për të rritu mbi 24 vite

   

  Mësimi përgatitor zhvillohet në kohë të pacaktuar, dhe, varësisht nga rregullshmëria e kandidatit mund të zgjatë edhe më gjatë. Mësimi organizohet në marrëveshje me arsimtarin e lëndës gjegjëse, pa ndonjë orar të caktuar, me atë që, kandidati materialin e marrë duhet ta mësojë që të mund të vazhdojë më tutje. Rëndom, kandidati përgatitet nga një ose nga dy lëndë. Konsultimet bëhen në marrëveshje me kandidatin dhe arsimtarin. Për këtë merren vesh, sidomos kur arsimtari është në shkollën Qendrore ose në qendrën regjionale “Liria” ku edhe zhvillohet ky lloj mësimi. Çdo arsimtar i lëndës është i ngarkuar që ta zhvillojë mësimin, të mbajë konsultime me kandidatin. Notimi evidentohet pas mbarimit dhe mësimit të materialit të lëndës gjegjëse. Kandidatët japin provimin para komisionit tre anëtarësh për çdo lëndë veç e veç. Dëftesat jepen kur bëhet notimi i kandidatit nga të gjitha lëndët, por nuk është e përcaktuar koha e saktë, përkatësisht sesioni i provimeve.

 • Sesioni i provimeve

  MËSIM PËRGADITOR PËR TË RRITUR

  III  (Viti )

   Afati i nëntorit   

   

  • Gjeografi   12  orë
  • Bilogjia   –  12   orë
  • Historia –   12   orë

   

  Afati i januarit

  • Gjuhë Angleze 20 orë
  • Gjuhë Maqedone 42 – 26 orë
  • Gjuhë shqipe  –  42 orë
  • Маtematikë -40 orë

   

  IV   (Viti )

   Afati I prillit  

  • Gjeografia -10  orë
  • fizikë20 orë
  • kimi -20  orë
  • Biologjia – 20  orë
  • historia    18  orë

   

  Afati i qershorit  –

  • gjuhë angleze –  20 orë
  • gjuhë maqedone 42  -20 orë
  • gjuhë Shqipe 42 orë
  • Маtematikë    40 orë

   

   

 • Aktivi profesional

   

  Sh F  për të rriturit ,,A.S.Makarenko ” – SHKUP

  Programi vjetor i punës së aktivit profesionale të grupit klasor

   

   

  Aktivitetet e planifikuara Qëllimet    Realizuesi   Koha e realizimit Metodat dhe procedurat e zbatimit
  Përgatitja e programit vjetor të punës së aktivit profesional të punës. Për të zgjedhur tema për përpunimin e që janë më të dobishme për të gjithë mësuesit, subjektet që mësuesit kanë më nevojë në punën e tyre të gjithë mësuesit e klasave të ulta, pedagogu, drejtori, udhëheqësi i aktivit VIII puna në grupe, punë individuale
  Planifikimi i mësimdhënies përmes aplikimit të TIK Për të përmirësuar cilësinë e planifikimit përmes aplikimit të TIK të gjithë mësuesit e klasave të ulta IX-X puna në grupe, punë individuale, në varësi të nevojave të mësuesve
  Zhvillimi i instrumenteve për progresin e monitorimit dhe Vizitorët Cilësia dhe kuptimi i vërtetë i progresion të vizitorëve të gjithë mësuesit e klasave të ulta, pedagogu, XI-XII puna në grupe, punë individuale
  Raporti gjysmë-vjetor mbi suksesin e vizitorëve dhe zbatimin mësimit plotësues Rishikimin e rezultateve të vizitorëve në gjysmën e parë dhe përcaktimin e masave për përmirësimin e tyre të gjithë mësuesit e klasave të ulta, pedagogu I-II puna në grupe, punë individuale
  Promovimi multikulturalizmi dhe toleranca ndëretnike Miqësi, bashkëpunim, respekt për diversitetin, forcimi i marrëdhënieve ndëretnike të gjithë mësuesit e klasave të ulta, pedagogu, drejtori, udhëheqësi i aktivit, nxënësit III-IV puna në grupe, punë individuale
  Trajnimet, seminaret dhe raporti vjetor mbi suksesin e vizitorëve. Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe të zhvillimit profesional të mësimdhënësve, rishikimin e rezultateve në fund të vitit shkollor të gjithë mësuesit e klasave të ulta, pedagogu V-VI puna në grupe, punë individuale

   

   

  Aktivi profesional i gjuhëtarëve

  (Maqedonisht, shqip dhe anglisht)

   

  Aktivitetet e planifikuara Qëllimet Realizuesi Koha e realizimit Metodat dhe procedurat e zbatimit
  Shqyrtimi planeve dhe programeve  si dhe planifikimeve tematike –procesuae . Marveshje per hartimin e planifikimit procesual Te gjithe arsimtaret e aktivit .  VIII Ndjekja dhe zbatimi i të gjitha metodave moderne të hartimit teprogram.
  Shqyrtimi I Eko –standardeve dhe integrimi I tyre ne planifikimn  mesimor Marvesheje per hartimin e eko-standardeve Te gjithe arsimtaret e aktivit .  IX-X Ndjekja dhe zbatimi i të gjitha metodave moderne të hartimit teprogram.
  Trajnimi i mësimdhënësve për zbatimin praktik të mësimdhënies aktive në realizimin e programeve mësimore. ligjerat :1.puna ne shkolle bashkohore .2.ore praktike per  vitin e III3.diskutim per oren e mbajtur Arsimtaret e gjuhes dhe pedagogu XI-XII Zbatimi I metodave dhe formave  bashkohore.
  Mësimin dhe mësimdhënien aktive interaktive.Aplikimi i mësimit aktiv në klasë në gjuhën maqedonase. MesimOre praktike me zbatimin mesimin aktiv nga gjuha maqedone IV Arsimtari I gjuhes maqedone I-II Zbatimi I metodave dhe formave  bashkohore. 
  Mësimin dhe mësimdhënien aktive interaktive.Aplikimi i mësimit aktiv në gjuhen shqip MesimOre praktike me zbatimin mesimin aktiv nga gjuha shqipe Arsimtari I gjuhes shqipe III-IV Zbatimi I metodave dhe formave  bashkohore. 
  Mësimin dhe mësimdhënien aktive interaktive.Aplikimi i mësimit aktiv në gjuhen shqip MesimOre praktike me zbatimin mesimin aktiv nga gjuha shqipe Arsimtari I gjuhes shqipe ; V-VI Zbatimi I metodave dhe formave  bashkohore. 

   

   

  Aktivi I arsimtarve te matematikes ,fizikes dhe Ar.Teknike

   

  Aktivitetet e planifikuara Qellimet Realizues Koha e realizimit Metodat e realizimit  
  Perpilimi I programit vjetor per pune te aktivit professional te kuadrit arsimor  per vitin shkollor. Te perzgjedhen tem ate cilat do te punohen  te cilat jane me te dobishme per arsimtaret ,tema te cilat arsimtaret kane me se shumti nevoje Te arsimtaret lendor,drejtori,pedagogu dhe arsimtari pergjegjes I aktivit VIII Pune grupore dhe individuale
  Planifikimi I mesimit perms zbatimit te TIK Te permisohet kualiteti I planifikimit perms zbatimit te TIK Te gjithe arsimtaret lendor IXXII Pune grupore dhe individuale sipas nevojes
  Perpilim te instrumentit per ndjekje te te arriturave te  vizitorve Shqyrtim real I kualitetit  dhe te arriturave te vizitorve. Te gjithe arsimtaret lendor ,pedagogu XIXIII Pune grupore dhe individuale

   

  Raporti I gjysemvjetorit per suksesin  e vizitorve dhe realizimi I mesimit plotesues Shqyrtimi I rezultateve te te arriturave te vizitorve  ne gjusemvjemtorin e pare dhe marja e masave per permisimin e e tyre Te gjithe arsimtaret lendor ,pedagogu III Pune grupore dhe individuale
  Promovim I tolerances nderetnike dhe multikulturalizmit Shoqerim ,socializim dhe rrespektim I te tjerve dhe rritja e raportve nderetnike Te gjithe te punesuarit . drejtori,pedagogu dhe vizitoret. IIIIV Pune grupore dhe individuale
  Raport nga mbajtja e trajnimeve dhe seminareve dhe raporti vjetor  I suksesit  te vizitorve. Permisimi I kualitetit te mesimit  dhe aftesim professional te arsimtarve  dhe shqurtimi I te arriturave  ne fund te vitit shkollor Te gjithe arsimtaret lendor ,pedagogu VVI Pune grupore dhe individuale

   

   

  AKTIVI I ARSIMTARVE TE BIOLOGJISE DHE KIMIS

   

  Planifikimi I aktivitetev   Qellimet    Realizues Koha e realizimit Меtodat dhe menyra e realizimit
  Perpilimi I programit vjetor per pune te aktivit professional te kuadrit arsimor. Te perzgjedhen tem ate cilat do te punohen  te cilat jane me te dobishme per arsimtaret ,tema te cilat arsimtaret kane me se shumti nevoje Te gjithe arsimtaret dhe arsimtari pergjegjes I aktivit profesional VIII Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Planifikimi I mesimit duke zbatue TIK Te permisohet kualiteti I planifikimit duke zbatue TIK Te gjithe arsimtaret lendor IX-XII Pune ne grupe,dhe pune individuale sipas nevojes nga arsimtaret
  Perpilim te instrumentit per ndjekje te vizitorve Shikim te kualitetit gjate perparimit te vizitoreve Arsimtaret lendor ,pedagogu XI-XII Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Raporti I gjysemvjetorit per suksesin  e vizitorve dhe realizimi I mesimit plotesues Shqyrtimi I rezultateve te te arriturave te vizitorve  ne gjusemvjemtorin e pare dhe marja e masave per permisimin e e tyre Arsimtaret lendor ,pedagogu I-II Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Promovim I tolerances nderetnike dhe multikulturalizmit Shoqerim ,socializim dhe rrespektim I te tjerve dhe rritja e raportve nderetnike Te gjithe arsimtaret drejtori,pedagogu dhe vizitoret III-IV Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Raport nga mbajtja e trajnimeve dhe seminareve dhe raporti vjetor  I suksesit  te vizitorve. Permisimi I kualitetit te mesimit  dhe aftesim professional te arsimtarve  dhe shqurtimi I te arriturave  ne fund te vitit shkollor Arsimtaret lendor ,pedagogu V-VI Pune ne grupe,dhe pune individuale

   

  PROGRAMI VJETOR PER PUNE I AKTIVIT PROFESIONAL TE KUADRIT ARSIMOR  PER GJEOGRAFI DHE HISTORI

   

  Planifikimi I aktivitetev   Qellimet    Realizues Koha e realizimit Меtodat dhe menyra e realizimit
  Perpilimi I programit vjetor per pune te aktivit professional te kuadrit arsimor  per gjeografi dhe histori. Te perzgjedhen tem ate cilat do te punohen  te cilat jane me te dobishme per arsimtaret ,tema te cilat arsimtaret kane me se shumti nevoje Te gjithe arsimtaret e gjeografise dhe historis,pedagogu,drejtori,   dhe arsimtari pergjegjes I aktivit profesional VII Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Planifikimi I mesimit duke zbatue TIK Te permisohet kualiteti I planifikimit duke zbatue TIK Te gjithe arsimtaret e gjeografise dhe historis IX-X Pune ne grupe,dhe pune individuale dhe varsisht sipas nevojes edhe arsimtare te tjere
  Perpilim te instrumentit per ndjekje te vizitorve Shikim te kualitetit gjate perparimit te vizitoreve Te gjithe arsimtaret e gjeografise dhe historis XI-XII Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Raporti I gjysemvjetorit per suksesin  e vizitorve dhe realizimi I mesimit plotesues Shqyrtimi I rezultateve te te arriturave te vizitorve  ne gjusemvjemtorin e pare  dhe marja e masave per permisimin e e tyre Te gjithe arsimtaret e gjeografise dhe historis dhe pedagogu I-II Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Promovim I tolerances nderetnike dhe multikulturalizmit Shoqerim ,socializim dhe rrespektim I te tjerve dhe rritja e raportve nderetnike Te gjithe arsimtaret e punesuar,drejtori,pedagogu dhe vizitaoret III-IV Pune ne grupe,dhe pune individuale
  Raport nga mbajtja e trajnimeve dhe seminareve dhe raporti vjetor  I suksesit  te vizitorve. Permisimi I kualitetit te mesimit  dhe aftesim professional te arsimtarve  dhe shqurtimi I te arriturave  ne fund te vitit shkollor Te gjithe arsimtaret e gjeografise dhe historis dhe pedagogu V-VI Pune ne grupe,dhe pune individuale