Informatori

 

Informacion bazë mbi punën e  shkollës fillore për të rritur “A.S.Makarenko” -Shkup

Informatori është е sjellur në baz të Ligjit për arsim fillor, Ligjin për arsimin e të rriturve, dhe rregulloreve të punës.Informatori është е sjellur nga Shkolla fillore për të rritur ,,Anton Semjenoviq MakarenkoÇairShkupPersoni përgjegjës i shkollës është drejtori: z-,Hazbi Topojani

 

 

P Ë R M B A T J A :

1) Informacion bazë mbi punën e  shkollës fillore për të rritur “A.S.Makarenko”- Shkup

2) Struktura

3) Këshilli i shkollës

4) Drejtori i shkollës

5) Përshkrimi i rregullave në lidhje me punën

6) Një listë të informacionit të kërkuar

7) Rregulloret sipas të cilit punon shkolla

8) Arkivimi

 

  • Informacion bazë mbi punën e  shkollës fillore për të rritur “A.S.Makarenko” Shkup

 

Adresa e shkollës:  rr. Xhon Kenedi nr.32

Komuna Çair, qyteti Shkup

Е-mail.: a.s.makarenko@hotmail.com

 

2) Struktura

Organi drejtues: Këshilli i shkollës

Organi Menaxhues: Drejtor i Shkollës

Bashkëpunëtorët profesional: Pedagogu i shkollës

Kuadri arsimor: Mesuesit e ciklit klasor dhe lëndor

Administrimi: Sekretari

Stafit teknik: Hausmjeshtri dhe pastruesit

Organi drejtues
Kuadri arsimor
Bashkëpuntori profesional
Personeli teknik
Administrimi
DrejtorHazbi Topojani

 

  • Organi drejtues

Organi drejtues i  shkollës fillore për të rritur “A.S.Makarenko” – Shkup ka 9 anëtarë: tre përfaqësues të mësuesve, 3 nga ana e prindërve, 2 nga themeluesi dhe 1 nga  MASH.

Anëtarët e Këshillit të shkollës:

1.Rufki Lloku  – Kryetar i KSH-së

2.Fadil Zendeli

3.Osman Aziroviç

4.Jonuz  Fuga

5.Sillvana Naumova

6.Vangell Mishkovski

7.Isen Zeqiri –përfaqësues nga Themeluesi – Komuna

 

4)     Drejtori i shkollës

Drejtori i shkollës është organ udhëheqës,e përfaqëson shkollën para punëve juridike dhe është përgjegjës , e organizon,planifikon dhe e udhëheqë punën në shkollën fillore për të rritur .

Drejtor në shkollën fillore për të rritur “A.S.Makarenko”- Shkup është  z. Hazbi Topojani.

  • Përshkrimi i rregullave në lidhje me punën

Shkolla është e obliguar për të siguruar informacion të rregullt, ne kohë të plotë dhe me kërkesë të të punësuarve shkollës, prindërit, nxënësit dhe palët e tjera të interesuara për punën e shkollës.

Për punën e shkollës dhe organeve tjera,punonjësit e saj janë të informuar  nëpërmjet  Tabelës në murë

Informimin e  kryen Drejtori dhe Këshilli i shkollës.

Informacioni mund të bëhet duke lëshuar  fletoren e shkollës, dhe të ngjajshme  etj

 

  • Listë e informacioneve të kërkuara

Përshkak të mbrojtjesë së të dhënave dhe informacion  nga fusha e mbrojtjes,shkolla zbaton masa për mbrojtjen e të dhënave .

Të gjitha të dhënat dhe dokumentet që paraqesin nje sekret të shkollës duhet të jenë emëruar me një shenje  “konfidencial” apo “rreptësisht konfidenciale”.

Detyra e ruajtjes se të dhënave  zgjatë deri sa drejtori apo organi i cili i ka dorëzuar të dhënat nuk jep pëlqim për lirimin nga sekreti i tyre.

 

  • Rregullat në bazë të të cilave punonë shkolla

 

Ligjet:

1.Ligji për arsim fillor

2.Ligji për arsim të të rriturve

3.Rregullorja

Në  bazë .të nenit  27 nga Ligji për arsim fillore (gz.Zyrtare e R.M.Nr..44/95 dhe 21/96 )

4.Statuti i shkollës

5.Kodeksi i shkollës

6.Programi vjetor për punë i shkollës

7.Plani zhvillimor i shkollës

  • Аrkivimi

Të gjitha lëndet  janë të arkivuara. Të dhënat dhe dokumentet e klasifikuara si konfidenciale janë mbajtur në një dhomë të veçantë të përcaktuar,  dhe ata trajtohen nga puntori i autorizuar nga drejtori i shkollës, me një zgjidhje të veçantë.

Validiteti, arkivimin, shkatërrimi i sekretit të dokumenteve  kryen drejtori i shkollës mbi urdhrat e autoritetit kompetent.

Respektimi i sekreteve të biznesit të përbëjë një shkelje bruto të zyrës së punës.