Hyrja

shkolla

 

Shkolla fillore për të rritur ” ANTON SEMJONOVIÇ MAKARENKO”- Shkup i përket komunës së Çairit si Qendër shkollore dhe me objekt si dhe me qendra rajonale si në komunën e Çairit edhe në komunat tjera të qytetit të Shkupit dhe është Qendër e vetme arsimore për të rritur pa arsimim fillor (17.VII.1963), kryesisht nga popullata rome dhe ajo shqiptare.

Certifikimi i shkollës:

Shkolla është certifikuar me

shkresë nr. 10-1084/3 më 12.04.1995.

 

Veprimtaria e shkollës:

Arsimimi fillor i të rriturve

 

Mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik si dhe në gjuhën shqipe dhe me alfabetin e saj.

Evidentimi dhe dokumentacioni pedagogjik udhëhiqet në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik si dhe në gjuhën shqipe dhe me alfabetin latin.

 

shkolla

 

Shkolla fillore për të rritur ” ANTON SEMJONOVIÇ MAKARENKO”- Shkup i përket komunës së Çairit si Qendër shkollore dhe me objekt si dhe me qendra rajonale si në komunën e Çairit edhe në komunat tjera të qytetit të Shkupit dhe është Qendër e vetme arsimore për të rritur pa arsimim fillor (17.VII.1963), kryesisht nga popullata rome dhe ajo shqiptare.

Certifikimi i shkollës:

Shkolla është certifikuar me

shkresë nr. 10-1084/3 më 12.04.1995.

 

Veprimtaria e shkollës:

Arsimimi fillor i të rriturve

 

Mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik si dhe në gjuhën shqipe dhe me alfabetin e saj.

Evidentimi dhe dokumentacioni pedagogjik udhëhiqet në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin cirilik si dhe në gjuhën shqipe dhe me alfabetin latin.