Misioni dhe vizioni

MISIONI  –

“Arsimi është çelës për të dalë nga varfëria,  adaptim  dhe   intergrim në  jetën shoqërore”

Misioni i shkollës fillore për të rriturit “A.S.Makarenko” është që të edukojmë  dhe arsimuar nxënësit nëpërmjet  mësimë të  rregullta dhe përgatitore –konsultativ  në një atmosferë ku kuadri profesional kujdeset për të gjithë ata që nuk kanë  përfunduar arsimin fillor që të përfundojnë arsimin fillore  dhe për pregaditen për një jetë më të mirë. Vizitorë-nxënësve  nga mësimi  konsultative dhe i rregulltë mund të fitojnë njohuritë –dituri dhe aftësitë e nevojshme për të qenë konkurrues në tregun e punës.

Në të vërtetë pasqyruar dhe qëllimet për përmisimin e kualitetit të mësimit  dhe përmisimi i kushteve për punë , përmes një procesi në zhvillim të vazhdueshëm dhe përpjekje të vazhdueshëm të të gjitha subjekteve

Shkolla mbështet zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe ofron mundësi të barabarta për zhvillimin dhe edukimin e nxënësve.

Ndërtpojm norma për sjellje dhe respektim  të ndërsjelltë me pikëpamje te qarta për të pranuar sfidat që sjelle ritmi i kohës modern .

 

 

Slogan: “Mësimi gjatë gjithë jetës”

Slogane

  • Arsimim për të gjithë …..
  • Trajnim për të rinjë dhe të rritur për jetë më të mirë
  • Mësim nga lindja deri në vdekje

            Me cilësi dhe përqendrim deri te reyultatet e larta  për një të neserme më të mirë

VIZIONI

“Ne përpiqemi që të jetë shkollë një vend i këndshëm në të cilin nxënësit – vizitorët do marrinë jo vetëm njohuri, por edhe aftësitë, shkathtësi  dhe qëndrime”

Punojmë në atë  qe shkolla të jetë një vend ku nxënësit, vizitorët me sukses do të edukohen,vend ku do të vëzhgohen dhe vlersohen njohurit të nxënësve , në bazë të cilësisë.

Përparsi është forcimi i ndjenjës së demokracisë në punë, të punësuarit të marrin pjesë në vendimmarrje, zgjidhjen e problemeve dhe duke marrë me vete disa përgjegjësi.

Ne përpiqemi që të jetë një shkollë dhe një mjedis i këndshëm në të cilën nxënësit  do të fitojnë njohuri jo vetëm cilësinë, por edhe shkathtësi , aftësitë dhe qëndrimet, mjedisë i bashkëpunimit të ndërsjellë me prindërit dhe vetëqeverisjen  lokal, institucion arsimor me qëndrim të lartë profesional të mësuesve.