Упис на ученици

Потребни документи за упис на посетители:

  • Извод од матична книга на родените
  • лична карта
  • свидетелство за последно завршено одделение
  • за училишна возраст- помлади од 15 години мислење од стручно лице

Главни рокови за упис:

I- август-септември

II- јануари-февруари

Уписот трае цела година во училишната администрација и во сите подрачни центри.