Завршена Сметка

Завршена сметка за 2016 

На сметка бр.  903

Конто Назив на контото Износ:
401 Основни плати 10.014.903,00
402 Придонеси за социјално осигурување 3.709.200,00
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 471.727,00
423 Материјали и ситен инвентар 112.766.00
424 Поправки и тековно одржување 88.314,00
425 Договорни услуги 565.984,00
426 Други тековни расходи
Вкупно: 14.962.894,00